İnşaat Ruhsatı


İnşaat Ruhsatı

İnşaat Ruhsatı 3194 sayılı İmar Kanununun 20,21 ve 22. maddeleri ile 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında KALAN Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği'nin 57.maddeleri esas alınarak verilmektedir. İlgili malikler yapı ruhsatı almak için belediye sınırları içerisinde belediyeye, belediye sınırları dışarısında ise Valilik bürolarına, yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat ederek aşağıda belirtilen evrak ve koşullar oluşunca verilmektedir.

        Dilekçeye; 

        1. Son tarihli tapu 
        2. Hissedarların muvaffakatı veya vekaleti 
        3. İmar durumu (Belediye İmar Müdürlüğü) 
        4. Ölçülü çap (Kadastrodan) 
        5. Ölçekli çap (Kadastrodan) 
        6. Yol kotu tutanağı (Belediye Harita Müdürlüğü) 
        7. Kanal kotu tutanağı (Belediye Fen İşleri Müdürlüğü) 
        8. Aplikasyon dosyası (Harita uygulama sorumlusu) 
        9. Aplikasyon krokisi ( Belediye Harita Müdürlüğü) 
        10. Jeolojik rapor (2 nüsha) 
        11. Mimari proje (5 nüsha) 
        12. Statik proje (5 nüsha) 
        13. Zemin etüd raporu (2 nüsha) 
        14. Elektrik projesi (5 nüsha) (Tedaş onaylı) 
        15. Isı yalıtım projesi (5 nüsha) 
        16. Sıhhı tesisat projesi (5 nüsha) 
        17. Kalorifer projesi (5 nüsha) 
        18. İstinat duvarı projesi (5 nüsha) (Fen İşlerinden onaylı) 
        19. Fenni mesullere ait imza sirküleri(vatandaş ile fenni mesul arasındaki özleşmeler) 
        20. Proje müellifleri ve fenni mesullerin müellif ve mesuliyet belgeleri (noter onaylı taahhütnameleri) 
        21. Sürveyan belgeleri 
        22. Sığınak raporu

İmar Kanunu 22.Maddesine istinaden hazırlanan belge ve projeler ile müracaat yapılır.İlgili ruhsat memuru tarafından belgeler doğrultusunda hazırlanan projelerin kanun ve yönetmeliklere uygunluğu incelenir.Eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren 30 gün içinde ruhsat verilir.Eksik ve yanlış bulunması durumunda müracaat tarihi itibari ile 15 gün içinde eksik ve yanlışları bildirilir.Eksik ve yanlışlar bildirildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç 15 gün içinde ruhsatı verilir.

İnşaat Ruhsatının Süresi

     İnşaat Ruhsatı İki Aşamada Verilir 
        1- Temel Ruhsatı, 
        2- Temel Üstü Ruhsat. 

Binanın inşaat ruhsat süresi 5 yıldır. En az iki yıl içerisinde Temel Üstü Ruhsatının alınması gerekir. Eğer alınmamışsa ruhsat süresi dolmadan Ruhsat Yenilenmesi şarttır. Aynı işlem beş yıl içerisinde bitirilmeyen ve Yapı Kullanma almayan binalar içinde geçerlidir. Aksi takdirde ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir.

     Yıkım İzni

     İnşaat ruhsatı alınan arsada bina bulunması durumunda yıkım izni alınır. 
        -Dilekçe 
        -Hissedarların muvaffakatı 
        -İmar durumu 

     İle müracaat edilir.Eski eser binalar ile ilişkisinin olması durumunda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan izin alınır. 
        -Belediye Su İşleri 
        -Belediye Emlak İşleri 
        -Elektrik Dağıtım ޞirketinden ilişik kesme belgeleri alınır. 

     Fenni sorumlu gözetiminde bina yıkımına izin verilir.

     Hafriyat İzni

     İnşaat ruhsatı alınan arsada hafriyata başlayabilmek için izin alınır. 
        - Dilekçe 
        - Fenni mesul taahhütnamesi 
        - Kazı planı 
        - Kazı raporu ile müracaat edilir. 
        - Fen İşleri müdürlüğü'nün hafriyat döküm alanını belirlemesi ile izin verilir.

     Temel Vizesi

     İmar Kanununun 29.Maddesi "Yapıya başlama tarihi ruhsat tarihinden itibaren 2 yıldır.Bu müddet içinde yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun başlama müddetiyle birlikte 5 yıl içinde bitirilmediği taktirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır.Bu durumda ruhsat alınması mecburidir.Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır. 
        Buna göre ruhsat alınan bir inşaatta 2 yıl içinde inşaata başlanması ve subasman seviyesinde vize işlemini yaptırması gerekmektedir. 

     Bu izin için; 
        - Dilekçe 
        - Subasman seviyesine kadar bütün katlara ait beton deney sonuçları 
        - Kanal bağlantı raporu ile müracaat edilir. 
        - Yerinde yapılan inceleme sonucunda 
     Harita uygulama sorumlusu ve fenni mesullerin imzası alınarak vize işlemi tamamlanır. 
     2 yıl içinde temel vizesi alınmadığında mal sahibi inşaatına 2 yıl içinde başladığını ispatlamak durumundadır.Bunun için; 
        - Belediye Su İşlerinden yaptığı şantiye su harcamalarına ait belgeler 
        - Elektrik faturası(sayaç numarası ile kontrol edilir.) 
        - ޞantiye ile ilgili inşai harcamalar 
        - Kontrol şefliğince yapılan işlemler 
     Belgeler ile müracaat edilir.İmar Kanununun 32.Maddesine göre;Belediye Encümeni'ne durumu bildirerek cezai işlem yapılır. 
     Not.: İnşaatlarda hazır beton kullanılması zorunludur.

     Ruhsat Yenileme

     Ruhsat tarihi itibari ile 2 yıl içinde temel vizesi yapılmış ancak 5 yıl içinde inşaatını bitiremeyecek olan inşaatlarda; 
        - Dilekçe 
        - Tapu kaydı 
        - Proje müellifleri ve fenni mesullerin müellif ve mesuliyet belgeleri (noter onaylı taahhütnameleri) 
        - Sürveyan belgeleri 
        - Sığınak raporu 
ile müracaat edilerek ruhsat yenilemesi yapılır. 

     2 yıl içinde temel vizesi yaptırmayan,ancak 5 yıllık ruhsat süresi geçmemiş inşaatlarda; 
     Encümenin belirleyeceği cezai işlem tamamlandıktan sonra 
        - Dilekçe 
        - Tapu kaydı 
        - Proje müellifleri ve fenni mesullerin müellif ve mesuliyet belgeleri (noter onaylı taahhütnameleri) 
        - Sürveyan belgeleri 
        - Sığınak raporu 
ile müracaat edilerek ruhsat yenileme işlemi yapılır.

     Süresi geçmiş inşaatlarda ruhsat yenileme;

5 yıllık ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapmadan inşaatına devam edenler hakkında İmar Kanununun 32.Maddesine göre işlem yapıldıktan sonra Encümene bildirilir. Encümence belirlenen cezai işlem tamamlandıktan sonra ruhsat yenileme işlemi 
        - Dilekçe 
        - Tapu kaydı 
        - Proje müellifleri ve fenni mesullerin müellif ve mesuliyet belgeleri (noter onaylı taahhütnameleri) 
        - Sürveyan belgeleri 
        - Sığınak raporu 
ile müracaat edilerek ruhsat yenileme işlemi yapılır.

     Tadilat-İlave İnşaat Ruhsatı

     Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır.Bu durumda; 
        - Dilekçe 
        -Tapu kaydı 
        -Hissedarların muvaffakatı veya vekalet 
        -İmar durumu 
        -Ölçülü-ölçekli çap (tadilat kapsamına göre istenir) 
        -Yol kotu tutanağı (tadilat kapsamına göre istenir) 
        -Kanal kotu tutanağı (tadilat kapsamına göre istenir) 
        -Kadastral tespit (tadilat kapsamına göre istenir) 
        -Mimari,Statik,Elekrik,Sıhhı Tesisat,Isı Yalıtım,Kalorifer projeleri 
        -Proje müellifi ve fenni mesullere ait belgeler 
        -Sürveyan belgeleri 
        -Sığınak tespit raporu 
Belgelerden tadilat ya da ilavenin gerektirdiği ihtiyaca göre istenecek belgeler ve projeler ile ruhsatlandırma işlemi yapılır.

     İnşaat Yapımı Esnasında Alınacak Tedbirler

     İnşaata başlamadan arsanızın etrafının, çalışanların dışında kimsenin girmesini engelleyecek şekilde bariyerlerle çevrilmesi gerekmektedir. Hafriyat yaparken çevreyi kirletmemeye dikkat edilmelidir. Temel üstü aşamasına gelmeden çevre duvarlarının yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde temel üstü ruhsatı verilmeyecektir. İnşaatla ilgili bütün güvenlik tedbirleri alınmalıdır. 


01.08.2014 08:15:42     5594

İletişim

  • Özkürtün Mahallesi Belediye Sokak
    Kürtün/Gümüşhane
  • (456) 721 51 87
  • (456) 721 51 87
  • bilgi@ozkurtun.bel.tr
Yakup TURGUT
Özkürtün Belediye Başkanı